Àrea d'una calculadora d'el·lipse

Unit:
Major Axis:
Minor Axis:
Results:
Area Of a Ellipse:   

Àrea d'una fórmula el·lipse:

L'àrea A El·lipse és: a el·lipse = pi * cambreraxis * mingaxis / 4

Àrea d'una calculadora d'el·lipse