Calculadora de números de Reynolds

Absolute Viscosity

density (kg/m3, lbm/ft3)
velocity (m/s, ft/s)
hydr. diameter (m, ft)
absolute (dynamic) viscosity (N.s/m2, lbm/s.ft)

Kinematic Viscosity

velocity (m/s, ft/s)
hydr. diameter (m, ft)
kin. visc. (m2/s, ft2/s))

El número Reynolds (RE) s'utilitza per predir patrons de flux similars en diferents situacions de flux de fluids.

La fórmula del número de Reynolds

re = (ρ u 2 ) / (μ u / l) = ρ u l / μ = u l / ν

on

re = reynolds number (no dimensional)

ρ = densitat (kg / m 3 , lb m / ft 3 )

u = velocitat basada en l'àrea de secció transversal real del conducte o canonada (m / s, ft / s)

μ = viscositat dinàmica (NS / M 2 , lb m / s ft)

L = Longitud característica (M, FT)

ν = Viscositat cinemàtica (m 2 / s, ft 2 / s)

Calculadora de números de Reynolds