Calculadora d'el·lipse

major axis = units  
minor axis = units  
eccentricity =  
area = square units
foci distance = units
loop length = units
 
*perimeter* = units  
significant figures

Les el·lipses tenen dos eixos mútuament perpendiculars sobre els quals l'el·lipse és simètrica. Aquests eixos es creuen al centre de l'el·lipse a causa d'aquesta simetria. El major d'aquests dos eixos, que correspon a la distància més gran entre els punts antipodals de l'el·lipse, s'anomena eix principal o diàmetre transversal.

Ellipse

El càlcul es fa més fàcil aquí.

Calculadora d'el·lipse