Calcular el perímetre de la plaça

Perimeter = 4 x Length

Enter your values:
Length:
Results:
Perimeter Of a Square:

En la geometria, un quadrat és un quadrilàter regular, el que significa que té quatre costats iguals i quatre angles iguals (angles de 90 graus o angles rectes). També es pot definir com un rectangle en què dos costats adjacents tenen una longitud igual.

Calcular el perímetre de la plaça