Calculadora d'equacions el·lipse

x0 :    
y0 :    
a :    
b :    
         
Ellipse Focus F:    
Ellipse Focus F':    
Ellipse Eccentricity :    
Area :    
Circumference :    
Center to Focus Distance :    

Equació i gràfic El·lipse amb Centre C (x 0 , y 0 ) i l'eix principal paral·lel a l'eix x. Si l'eix principal és paral·lel a l'eix Y, intercanvi X i Y durant el vostre càlcul.

Les el·lipses tenen dos eixos mútuament perpendiculars sobre els quals l'el·lipse és simètrica. Aquests eixos es creuen al centre de l'el·lipse a causa d'aquesta simetria. El major d'aquests dos eixos, que correspon a la distància més gran entre els punts antipodals de l'el·lipse, s'anomena eix principal o diàmetre transversal.

El càlcul es fa més fàcil aquí.

Calculadora d'equacions el·lipse