Calculadora d'àrea de superfície d'esfera

r =
Units:
 
A = 0
V = 0
C = 0

r = radius, V = volume, A = surface area, C = circumference

» Show Work
 

Una esfera és un objecte geomètric sòlid, com ara el pingpong de bàsquet és la forma. Per obtenir més informació per trobar les diferents propietats d'una esfera, heu de conèixer els valors de l'esfera com el volum de radi i així successivament.

La calculadora per trobar el volum, la superfície, el radi i la circumferència d'una esfera utilitzant la fórmula següent.

Sphere Surface Area & Volume Formula

Sphleformulas

Sphere Volume = (4/3) π r 3

Superfície d'esfera = 4 π r 2

La zona i el volum d'una esfera es poden calcular en diferents unitats multiplicant el valor respectiu al valor resultant. Aquests són tots els valors següents que s'utilitzen per convertir les unitats en diferents unitats

Per exemple, r = 2,

    Per calcular A, utilitzeu la següent fórmula: 4πr 2 . Quan substituïu R pel seu valor, obtindreu 4π (2 2 ), que és igual a 50.26548 m 2 .

    Per calcular V, utilitzeu la següent fórmula: (4/3) πr 3 . Quan substituïu R pel seu valor, obtindreu (4/3) π (2 3 ), que és igual a 33.51032 m 3 .

    Per calcular c, utilitzeu la següent fórmula: 2πr. Quan substituïu R pel seu valor, obtindreu 2π (2), que és igual a 12.56637 m.

Calculadora d'àrea de superfície d'esfera