Perimetral de la calculadora de polígons

Number Of Sides:
Length:
Results:
Perimeter of Polygon:

Perímetre de fórmula de polígon:

Perímetre = nombre de costats x longitud

Perimetral de la calculadora de polígons