Calculadora de triangle final

Length of Side a:  
Length of Side b:  
Length of Side c:  
Angle A:  
Angle B:  
Angle C:  
   
Results:
Area: Perimeter:
Circumscribed Circle Radius: Inscribed Circle Radius:
Height of a: Height of b:
Height of c: Angle Bisector of a:
Angle Bisector of b: Angle Bisector of c:
Median of a: Median of b:
Median of c:    

Input The coordinates of the three points of the triangle calculate:

  X Y  
A :  
B :  
C :  

La calculadora de triangle utlime pot resoldre tots els problemes de triangle. El triangle és formes bàsiques en geometria, sempre l'escriuen com a ABC. Té tres vèrtexs A, B i C i tres costats.

La calculadora de triangle final és molt potent. Quan tingueu 3 paràmetres de triangle 1. Tots els 3 costats, 2. Side-angle-Side, 3. Angle-Side-angle, 4.all 3 angles, escriviu-los, obtindreu la zona, el perímetre, el radi de cercle circumscrit , Un radi de cercle inscrit, etc.

Per exemple, la longitud dels costats A = 3, B = 4, C = 5, llavors la calculadora donarà el resultat:

Angles A = 36.8699, B = 53.1301, c = 90. Àrea = 6, perímetre = 12

Ràdio cercle circumscrit = 2,5, radi de cercle inscrit = 1

Alçada d'A = 4, B = 3, C = 2.4.

Angle bisectriu d'A = 4.2164, B = 2.9814, c = 1.8856.

Mediana d'A = 6.0415, B = 5.099, C = 3.5355.

Si voleu calcular un triangle, heu d'introduir variables AAA és angle, angle, angle o AAS és angle, angle, costat , o asa és L'angle, l'angle, l'angle , o Ass (o SSA) és l'angle, el costat, el costat

Calculadora de triangle final