Calculadora de Triangle Right (Teorema Pitàgor)

side a   side b   side c  
     
angle A   angle B   angle C  
     

Perimeter:    
Area:    
Inscribed Circle Radius:    
Circumscribed Circle Radius:    
Angle Bisector of a:    
Angle Bisector of b:    
Angle Bisector of c:    
Altitude of c:    
Median of a:    
Median of b:    
Median of c:    

Un triangle dret és un triangle en el qual un angle és un angle recte.

El costat enfront de l'angle recte s'anomena hipotenusa (costat C a la figura). Els costats adjacents a l'angle recte es diuen les cames (costat B a la figura). El costat A es pot identificar com el costat adjacent a l'angle B i oposat a l'angle (o oposat) a, mentre que lateral B és el costat adjacent a l'angle A i oposat a l'angle B.

Teorema de pitagòries

c 2 = a 2 + b 2

Àrea

a × b / 2

Altitud de C (H)

a × b / c

bisectriu d'angle d'un

2 × b × c × cos (a / 2) / (b + c)

Angle bisectriu de b

2 × a × c × cos (b / 2) / (a ​​+ c)

Angle bisectriu de c (t c )

t c 2 = 2 × A 2 × b 2 / (a + b) 2

Median d'A (m a )

m a 2 = b 2 + 0,25 × A 2 >

Median of b (m b )

m b 2 = a 2 + 0,25 × b 2 >

Median de C (M c )

m c = c / 2

Radius de cercle inscrit

a × b / (a ​​+ b + c)

RADIUS DEL CIRCLY CIRCUMSCRIAT C / 2

Calculadora de Triangle Right (Teorema Pitàgor)