Ultimate Circle Zona Circumferència Calculadora de radi

Input >>> Is This NumberThen a Circle has:


Significant Figures >>>

La calculadora del cercle us podria ajudar a trobar la zona, la circumferència o el radi d'un cercle. Si coneixeu una de les variables d'un cercle, podeu calcular les altres 3 incògnites.

Àrea d'un cercle: a = πr 2 = πd 2 / 4

Circumferència d'un cercle: c = 2πr = πd

On, r = radi, c = circumferència, a = àrea, π = pi = 3.14159

Ultimate Circle Zona Circumferència Calculadora de radi