45 45 Calculadora de triangle dreta

Note: Input one number then click "calculate" button!

Side:  
Hypotenuse:  
Area:  
Perimeter:  
 

Un triangle dret de 45 45 90 o triangle en angle right és un triangle isòsceles. Té dos angles de 45 graus i un angle recte.

Fórmula de triangle 45-45-90:

Àrea = costat × costat / 2.

Perimeter = 2 × Side + √ (2 × costat 2 )

Per exemple, quan el costat = 1, l'hipotenusa = 1.414, àrea = 0,5, perímetre = 3.414.

Per exemple, quan l'àrea = 1, el costat = 1.414, hipotenusa = 2, perímetre = 4.828427.

45 45 Calculadora de triangle dreta