Paral·lelograma, calculadora quadrada, rombe i rectangil

Click on the data you know:

Square - 1 Side Square - 1 Diagonal

Rectangle - 2 Sides

Rhombus - 1 Side and 1 Aangle

Parallelogram - 2 Sides and 1 Aangle 
Significant Figures >>> 

Línies AC i DB es diuen diagonals.

La línia 'H' és perpendicular a les línies AB & DC i es diu l'alçada o l'altitud.

Paral·lelogram Àrea = Alçada × AB o DC

Tots els paral·lelogrames tenen les següents propietats:

1) Els dos parells de costats oposats són iguals.

AB = DC i AD = BC

2) Els dos parells d'angles oposats són iguals.

∠ ADC = ∠ ABC i ∠ DAB = ∠ DCB

3) Les diagonals es bissen mútuament.

4) Cada diagonal forma 2 triangles congruents.

Δ ADC = Δ ABC i δ DAB = Δ DCB

Tres paral·lelograms especials tenen les 4 propietats anteriors i algunes addicionals.

Els costats quadrats són iguals

-Les angles són iguals

-Les diagonals són iguals

-Diagonal es reuneixen en angle recte

Rectangle: -Tots els angles són iguals

-Les diagonals són iguals

rombe: -Tots els costats són iguals

-Diagonal es reuneixen en angle recte

Paral·lelograma, calculadora quadrada, rombe i rectangil