Calculadora de reducció de l'energia trigonomètrica

Enter u angle in degree:
Result:

Fórmula de reducció de potència trigonomètrica:

Sin 2 x = 1/2 - (1/2) cos (2x))

COS 2 x = 1/2 + (1/2) cos (2x))

Per exemple, quan u = 30, sinu 2 = 0,25, cosu 2 = 0,75, Tanu 2 = 0.333333.

La calculadora de reducció de l'energia trigonomètrica us ajudarà a calcular els problemes de matemàtiques.

Calculadora de reducció de l'energia trigonomètrica