Relacions entre calculadora de funcions trigonomètriques

Trigonometry Value:
Sin(x):
Cos(x):
Tan(x):
cosec(x):
Sec(x):
Cot(x):

Funcions de trigonometria Fórmula:

CSCX = 1 / SINX

SINX = 1 / CSCX

secx = 1 / cosx

COSX = 1 / SECX

TANX = 1 / COTX

Cotx = 1 / TANX

TANX = SINX / COSX

COTX = COSX / SINX

Les relacions entre la calculadora de funcions trigonomètriques us han fet més fàcil el càlcul de les matemàtiques.

Relacions entre calculadora de funcions trigonomètriques