Calculadora d'arcsina en lot

Note:  Data[-1,1] should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

Number:
Arccosine:

En matemàtiques, les funcions trigonomètriques inverses són les funcions inverses de les funcions trigonomètriques.

Arccos 0.5 = Cos⁻¹ 0,5 = 60º 0 '0 "= 60º + k × 360º (k = ..- 1,0,1, ..) = -300º, 60º, 420º, .. = 1.04719755rad + k × 2π (k = ..- 1,0,1, ..) = -1.6666667π, 0.33333333π, 2.33333333π, ..

Arccos -0.3 = Cos⁻¹ -0.3 = 107º 27 '27.371 "= 107.45760312º + k × 360º (k = ..- 1,0,1, ..) = -252.54239688º, 107.45760312º, 467.45760312º, .. = 1.87548898rad + k × 2π (k = ..- 1,0,1, ..) = -1.40301332π, 0.59698668π, 2.59698668π, ..

y = arccos (x) gràfic

y

(Graus)

y

(Radian)

x

180 ̊

π

- 1

150 ̊

5π / 6

- 0.866025

135 ̊

3π / 4

- 0.707107

120 ̊

2π / 3

- 0,5

90 ̊

π / 2

0

60 ̊ π / 3

0.5

45 ̊

π / 4

0.707107

30 ̊

π / 6

0.866025

0 ̊

0

1

Calculadora d'arcsina en lot