Calculadora de paràbola Vertex Focus

Y =   X2 +  X + 
         
Parabola Focus :    
Parabola Vertex :    
Parabola Directrix :    
Parabola X Intercepts :    

Una paràbola de paràboles plural o paràbola és una corba bidimensional i simètrica de mirall. Pot estar en qualsevol orientació en el seu pla i aproximadament en forma de U.

La calculadora de paràbola per trobar el vèrtex, enfocament, directriu, intercepta d'una paràbola que introduïu.

Parabola Focus Vertex Formulas

VERTEX X = -B / 2A

DirectRix Y = C - (B 2 + 1) / 4a

Focus x = -b / 2a

Focus y = c - (b 2 - 1) / 4a

X intercept = -b / 2a ± √ (b * b - 4ac) / 2a, 0

Per exemple, a l'equació de parabola y = x 2 + 2x + (-8)

Parabola vèrtex: -1, -9

Parabola Focus: -1, -8,75

Parabola Direcrix: -9.25

Parabola x intercepta: 2, 0; -4, 0

Calculadora de paràbola Vertex Focus