Parabola gràfics interactius

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
5
10
-5
-10
5
-5
x
y
D

Directrix

F
P
Q

d = 1.81

d = 1.81

Click the F or P or D point and drag to change.

Podeu moure el gràfic amunt, a l'esquerra, a l'esquerra si manteniu premuda la tecla "Majús" i arrossegueu el gràfic.

El paràbola es defineix com el locus d'un punt que

es mou perquè sigui sempre la mateixa distància des d'un punt fix

(anomenat focus) i una línia determinada (anomenada

DirectRix).

El focus de la paràbola és a (0, p).

La directora és la línia y = -p.

La distància focal és | P | (Distància de l'origen al focus i de l'origen a la directriu. Prenem un valor absolut perquè la distància és positiva).

El punt (x, y) representa qualsevol punt de la corba.

La distància d de qualsevol punt (x, y) a l'enfocament (0, p) és el mateix que la distància de (x, y) a la directriu.

Parabola gràfics interactius