Distància entre dos punts gràfics

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B
C

distance AB
= √ [(x2x1)2 + (y2y1)2]
= √ [(2.5 − -8.6)2 + (5.5 − -5.4)2]
= √ [11.12 +10.92]
= 15.6

(2.5, -5.4)

(-8.6, 5.5)

(-8.6, -5.4)

y2y1
= 5.5 − -5.4
= 10.9

x2x1
= 2.5 − -8.6
= 11.1

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

Podeu moure el gràfic amunt, a l'esquerra, a l'esquerra si manteniu premuda la tecla "Majús" i arrossegueu el gràfic.

Trobeu la distància entre els punts (3, -4) i (5, 7).

Aquí, x 1 = 3 i y 1 = -4; x 2 = 5 i y 2 = 7

Així, la distància es dóna per:

Distància AB

= √ [( x 2 - x 1 ) 2 + ( y 2 - y 1 ) 2 ]

= √ [(3 - 5) 2 + (7 - -4) 2 ]

= √ [2 2 +11 2 ]

= 11.2

Distància entre dos punts gràfics