Distància entre dos punts de la calculadora XY-Plane

X Y
A :
B :
Distance between A and B:

Distància entre dues fórmules de dos punts

Tenint en compte els dos punts A (x1, y1) i b (x2, y2)

La distància | ab | = √ [(x1-x2) ^ 2 + (y1-y2) ^ 2]

Per exemple, un (1, 2), B (3, 4), llavors | AB | = √ [(1-3) ^ 2 + (2-4) ^ 2] = √8 = 2.8284271247461903.

Distància entre dos punts de la calculadora XY-Plane