Calculadora de formularis d'intercepció de pendent

Slope(m):
y - intercept(c):
Equation:

Formulari d'intercepció de pendents

y = mx + b

on m és el pendent de la línia i B és l'intercepció y.

Per exemple, quan m = 2, b = 3, llavors l'equació és y = 2x + 3.

Calculadora de formularis d'intercepció de pendent