Coordenades de les calculadores de punts (externament / internament)

X1: Y1:
X2: Y2:
Ratio
m: n:
     
Coordinates of Point

Secció o relació externament

(Mx 2 -nx 1 ) / (mn), (el meu 2 -n 1 ) / (mn ),

Secció o relació internament

(Mx 2 + nx 1 ) / (m + n), (el meu 2 ny 1 ) / (m + n),

Fórmula de la secció o fórmula de ràtio per trobar les coordenades d'un punt P que divideix el segment intern o externament a la relació m: n.

Per exemple, quan m: n = 2: 1, x1 = 2, y1 = 3 i x2 = 4, y2 = 5 (internament)

Aplicar-los a la fórmula

 (mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n)

(2 * 4 + 1 * 2/2 + 1, 2 * 5 + 1 * 3/2 + 1)

(3.3, 4.3)

Coordenades de les calculadores de punts (externament / internament)