Calculadora d'impedància de Microstrip

   
Output of Microstrip Impedance Calculation

La calculadora d'impedància microstrip per mesurar la impedància de la franja de transmissió.

Fórmula d'impedància de microstrip

Microstrip Impedance Formula & Calculation

On

H és el gruix dielèctric

t és el gruix de la tira

w és l'amplada de la tira

Z 0 impedància de l'espai lliure

E r és la constant dielèctrica

Calculadora d'impedància de Microstrip