Celsius (° C) a Fahrenheit (° F) Convertidor de graus

Celsius: °C
   
Fahrenheit: °F

Una temperatura és una mesura numèrica de calor i fred. La seva mesura és mitjançant la detecció de la radiació tèrmica, la velocitat de partícules, l'energia cinètica o el més comunament, pel comportament massiu d'un material termomètric. Es pot calibrar en qualsevol de les diverses escales de temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etc.

de Celsius

a Celsius

Fahrenheit

[° F] = [° C] × 9 / 5 + 32

[° C] = ([° F] - 32) × 5 / 9

kelvin

[k] = [° C] + 273.15

[° C] = [k] - 273.15

Rankine

[° r] = ([° C] + 273.15) × 9 / 5

[° C] = ([° r] - 491.67) × 5 / 9

Delisle

[° de] = (100 - [° C]) × 3 / 2

[° C] = 100 - [° de] × 2 / 3

newton

[° n] = [° C] × 33 / 100

[° C] = [° n] × 100 / 33

Réaumur

[° ré] = [° C] × 4 / 5

[° C] = [° ré] × 5 / 4

rømer

[° rø] = [° C] × 21 / 40 + 7.5 [° C] = ([° rø] - 7.5) × 40 / 21

Celsius (° C) a Fahrenheit (° F) Convertidor de graus