Joules a la calculadora de volts

  Enter energy in joules: J  
  Enter charge in coulombs: C  
       
  Voltage result in volts: V  

Joules a volts fórmula:

v (v) = e (j) / q < / i> (c)

El Joule, símbol J, és una unitat derivada d'energia, obra, rep el nom del físic anglès James Prescott Joule

El Volt és la unitat derivada de potencial elèctric, diferència potencial elèctrica. (Símbol: v).

Joules a la calculadora de volts