Unitat tèrmica britànica (BTU) a Kilowatt-Hose (KWh) Converter

  Enter energy in BTU: BTU  
       
  Result in kWh: kWh  

Unitat tèrmica britànica (BTU) a Kilowatt-Hour (KWh): 1 BTU IT = 0,00029307107017 kWh

Unitat tèrmica britànica (BTU) a Kilowatt-Hose (KWh) Converter